Kaip atliekama Witr malda?

 

Šlovė Allah pasaulių Viešpačiui ir te taika bei ramybė ir Jo palaima lydi mūsų Pranašą Muhammad (sal Allahu Aleyhi wa salam2), Jo šeimą bei tuos, kurie buvo arčiausiai Jo.

Kikevienam musulmonui yra svarbu suprasti, kad kiekvienas garbinimo aktas turi būti atliekamas taip, kaip mus to mokė mylimas Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam). Kiekviena garbinimo praktika, kuri prasilenkia su Allah (Subhanahu Wa Taala1) apreiškimu bei Dievo Pasiuntinio (sal Allahu Aleyhi wa salam) sunna yra mums draudžiama ir netoleruotina.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: “Melskitės taip, kaip jūs matėte

Tahadžud – tai nakties malda. Allah žodžiai: „Atlik maldą saulei neriant į nakties tamsą ir skaityk Koraną auštant. Iš tiesų, auštant skaitomas Koranas turi liudininkų! Ir naktį melskis Jam atlikdamas papildomas maldas – galbūt suteiks tau tavo Viešpats pagirtiną vietą!” (17:78-79)

Pranašas (Saws – žr. paaiškinimą 1) yra pasakęs: „Geriausia malda po privalomų maldų yra nakties malda“. (Muslim hadisas (žr. paaiškinimą 2)).

Pranašas (Saws) buvo paklaustas: „Kuri malda yra labiausiai apdovanojanti, po privalomų maldų?.“ Jis (Saws) atsakė: „Malda nakties gilumoje“. (Muslim, Abu Dawud hadisai)

Pranašas (Saws) taip pat yra pasakęs: „Būkite pastovūs, atlikdami nakties maldą, taip darė teisingieji, gyvenę prieš jus – tai būdas

Istikhara malda yra malda prašant patarimo, kuomet musulmonui reikia padaryti svarbų sprendimą, ir jis nežino, kaip jam pasielgti.

Kiekvienas musulmonas, prieš darydamas bet kokį sprendimą, turi siekti Allah patarimo, nes tik Allah žino kas mums yra gera. Tai, ką mes galvojame esant mums gera ar tinkama, gali iš tiesų būti bloga, ir tai, ką mes galvojame esant mums žalinga, iš tiesų gali būti mums naudinga.

Jeigu Jūs nesate tikras dėl to, kokį sprendimą priimti ir kaip pasielgti savo gyvenime, šiam reikalui yra viena malda, (Salat-l-Istikhara), kurią Jūs galite melsti, prašydami Allah’o patarimo. (Pvz. Ar Jums vesti/ištekėti už tam… Įdomu? Skaityti toliau..

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) skatino melstis gydymo sumetimais.

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) daug savo laiko praleido įvairiausiais būdais besirūpindamasis žmonėmis. Vienas svarbiausių jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) užsiėmimų buvo sergančiųjų lankymas bei (jų sunkumų) išeities meldimas.

Umm Salamah perdavė Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sakiusį: „Kuomet jūs lankote sergantįjį ar mirusįjį, melskite jam gero, nes angelai sako „Ameen“ į viską ką jūs sakote.“ (Muslim 2002)

Lankyti sergantįjį buvo vienas iš septynių įsipareigojimų nustatytų Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) jo pasekėjams, kuriuos kiekvienas tikintysis turėtų stengtis atlikti. Al-Bara ibn Azib perdavė: “Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mums įsakė atlikti septynis dalykus: dalyvauti laidotuvių eisenoje, lankyti sergančius, priimti kvietimus, padėti užguitajam, vykdyti priesaiką, atsakyti į pasisveikinimą ir palaiminti