Kaip atliekama Witr malda?

 

Šlovė Allah pasaulių Viešpačiui ir te taika bei ramybė ir Jo palaima lydi mūsų Pranašą Muhammad (sal Allahu Aleyhi wa salam2), Jo šeimą bei tuos, kurie buvo arčiausiai Jo.

Kikevienam musulmonui yra svarbu suprasti, kad kiekvienas garbinimo aktas turi būti atliekamas taip, kaip mus to mokė mylimas Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam). Kiekviena garbinimo praktika, kuri prasilenkia su Allah (Subhanahu Wa Taala1) apreiškimu bei Dievo Pasiuntinio (sal Allahu Aleyhi wa salam) sunna yra mums draudžiama ir netoleruotina.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: “Melskitės taip, kaip jūs matėte mane tai darant.“

Kadangi yra keletas nuomonių, kaip turėtų būti atliekama Witr malda, manome, kad atsiranda reikiamybė tai aptarti remiantis įrodymais iš Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam) sunna. Šio straipsnio tikslas nėra kalbėti apie skirtumus ir jų priežastis Witr maldoje. Jo tikslas yra suteikti praktinių žinių, kaip ją atlikdavo mūsų Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam).

Pats žodis Witr reiškia „neporinis“, pvz., vienas, trys, penki, septyni ir t.t. Dievo Pasiuntinys (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs, kad Allah yra Vienas ir Jam patinka neporiniai skaičiai.

Ši malda yra priskiriama Sunna mu‘akkadah grupei. Tas reiškia, kad Witr malda nėra fard, bet labai rekomenduojama ir nepageidautina ją praleisti, nes mūsų Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) niekada jos neapleisdavo, net ir tada kai būdavo išvykęs į mūšius, kelionių metu.

 

Witr maldos laikas.

Witr laikas prasideda iškart po Isha maldos ir tęsiasi iki aušros pradžios.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: ”Allah jums priskyrė maldą, kuri padidins jūsų atlygį. Tai Witr malda. Jis (Subhanahu Wa Taala) nurodė laiką tarp Isha ir Aušros pradžios (fajr maldos).“ (Al-Tirmidhi, 425; Saheeh al – Tirmidhi). Vos prasidėjus aušrai Witr laikas pasibaigia. Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) sakė: “Melskitės Witr iki prasidedant rytui.“ (Muslim, 754).

Jis (sal Allahu Aleyhi wa salam) taip pat yra sakęs: “Skubėkite melstis witr prieš prasidedant aušrai.“ (Muslim)

Musulmonas taip pat pranešė per Abu Nadrah al-Awfi, kad Abu Sa‘eed sakes jiems, jog Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) kalbėdamas apie Witr pasakė: “Witr tęsiasi iki aušros.“ Taip pat Dievo Pasiuntinys (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra minėjęs: “Witr sudaro vienas rakatas nakties paabaigoje (prieš prasidedant aušrai).“ (Muslim, 752).

Al – Tirmidhi pranešimuose anot Ibn Umar (Radi Allah Anhu3) mūsų Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra sakęs: “Atėjus aušrai pasibaigia visų nakties maldų, įskaitant ir Witr, laikas. Taigi melskitės Witr iki prasidedant aušrai.“ (Al-Tirimidhi 469, Saheeh Al- Tirmidhi).

Yra pageidautina, kad Witr malda būtų atliekama paskutinę nakties dalį, o ne prieš pat aušrą. Tačiau, jei asmuo bijo negebėsiąs atsikleti maldai rekomenduojamu laiku, tuomet jis turėtų pasimelsti Witr prieš eidamas nakties miego. Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: “Tam, kas bijo, jog neatsikels nakties pabaigoje pasimelsti Witr, leiskite jam tai atlikti nakties pradžioje. Bet jei tikintysis neturi tokios baimės, tegu jis meldžiasi ją nakties pabaigoje, nes malda, atlikta nakčiai baigiantis yra paliudyta anglelų ir joje yra daugiau naudos.“ (Mulsim 755).

Rakatų, sudarančių Witr, skaičius.

Yra labai svarbu atskirti Witr maldą nuo Nakties (Tahajud) maldos.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra sakęs: “Witr yra vienas rakatas nakties pabaigoje.“ (Muslim 752).

Taip pat Jis (sal Allahu Aleyhi wa salam) kalbėjo: “Nakties (Tahajud) malda yra sudaryta iš dviejų rakatų sekančių kitais dviem ir t.t. Tačiau jeigu kas nors iš jūsų melsdamasis Nakties maldą bijo, kad greitai prasidės aušra, tuomet melskitės vieną rakatą ir padarykite tai, ką meldėtės iki to, Witr.“ (al –Bukhari 911; Musli 749).

Tai reiškia, kad minimalus rakatų skaičius Witr maldoje yra vienas rakatas. Tačiau autentiški hadisai kalba, kad mūsų Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam) Witr maldą sudarydavo trys, penki, septyni arba devyni rakatai.

 

Witr maldos atlikimo metodika.

1. Melstis vieną rakatą kaip atskirą.

2. Melstis tris rakatus. Tas gali būti atliekama trimis būdais:

 

a)      Melstis du rakatus užbaigiant juos Tasleem ir po to atliekant vieną savarankišką rakatą. Šis būdas yra laikomas geriausiu, nes patvirtintas ankščiau minėtų hadisų, kalbančių apie Witr ir nakties (Tahajud) maldas.

b)      Melstis tris rakatus vienas paskui kitą, neperskiriant jų sėdėjimu, nes Aisha (Radi Allah Anha4) pasakojo: “Dievo Pasiuntinys (sal Allahu Aleyhi wa salam) nesakydavo Tasleem po pirmų dviejų rakatų Witr maldoje.” Anot kito pranešimo:“Jis (sal Allahu Aleyhi wa salam) melsdavosi tris rakatus Witr nesedėdamas tarp jų, išskyrus paskutinįjį rakatą.“ (al-Nasaa’i, 3/234; al-Bayhaqi, 3/31. al-Nawawi pasakyta al-Majmoo’ (4/7): pranešta al-Nasaa’i su hasan isnaad, ir al-Bayhaqi su saheeh isnaad.)

c)      Melstis kaip Maghrib maldą – su dviem tashahud ir vienu „salam“ pabaigoje. Šitas praktikos būdas yra uždraustas, nes mūsų Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra uždraudęs tai sakydamas: „Nesimelskite Witr taip, kad ji taptų panaši į Maghrib.“ Narrated by al-Haakim, 1/403; al-Bayhaqi, 3/31; al-Daaraqutni, p. 172. Al-Haafiz ibn Hajar said in Fath al-Baari (4/301): Its isnaad fulfils the conditions of the two Shaykhs (al-Bukhaari and Muslim).

 

3. Melstis penkis ar septynis rakatus ištisai su vienu Tasleem pabaigoje. Umm Salamah (Radi Allah Anhu3) pasakojo: „Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) melsdavosi penkis ar septynis rakatus Witr ir jų neatskirdavo nei „salam“ nei kitais žodžiais.“ (Ahmad, 6/290; al-Nasaa’i, 1714. al-Nawawi yra pasakęs: šio hadiso isnaad yra jayyid. Al-Fath al-Rabbaani, 2/297. Yra klasifikuojamas kaip al-Albaani rinkinyje Saheeh al-Nasaa’i).

4. Melstis devynis rakatus neatskiriant jų Tashahhud, išskyrus aštuntąjį rakatą, po jo atsistoti neatliekant Tasleem, sekančiai melstis devintąjį rakatą, kuris užbaigiamas Tashahhud ir Tasleem. Musulmonas pranešė, kad Aisha (Radi Allah Anha) sakiusi, jog Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) melsdavęsis devynis rakatus Witr taip: ”Pirmus aštuonis ištisai neatskirdamas jų jokiu sėdėjimu ar žodžiais. Po aštunto jis sėdėdavo, prisimindavo bei šlovindavo Allah bei šaukdavosi Jo (Subhanahu Wa Taala). Po viso šito atsistodavo nepasakęs Tasleem, pasimelsdavo devintą rakatą, po kurio sėdėdavo, prisimindavo Allah, šlovindavo Jį (Subhanahu Wa Taala) ir viską užbaigdavo Tasleem taip, kad aplinkiniai tai girdėdavo.”(Muslim 746).

5. Melstis vienuolika rakatų, užbaigiant Tasleem kiekvienus du rakatus iš jų ir pasimelsti vieną rakatą atskirai pabaigoje.

6. Melstis trylika rakatų. Aisha (Radi Allah Anha) pasakojo, kad Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) melsdavosi trylika rakatų naktį iš jų penkis Witr. Tuos penkis melsdavosi neišskirdamas jų sėdėjimu, išskyrus paskutinįjį rakatą.(Muslim 737).

 

Jei tikintysis meldžiasi Tris rakatus Witr maldos, tuomet yra sunna pirmajame rakate recituoti po sura Al-Fatiha sura al-A‘la, antrajame – sura al-Kafiroon, o trečiajame – sura al-Ikhlas.

Al-Nasai pranešė, kad Ubai inb Ka‘b pasakojo: „Dievo Pasiuntinys (sal Allahu Aleyhi wa salam) Witr maldoje recituodavo Sabbih isma rabbika al-‘a’la, Qulhe yaa ayyuha’l-kaafiroon ir Qul Huwa Allahu ahad.”(Saheeh al-Nasaa‘i).

 

Du‘a al – Qunoot.

Du‘a al – Qunoot yra recituojama paskutiniajame Witr maldos rakate. Ibn Taymiyah (Radi Allah Anhu) rašė Majmoo al – Fataawa (23/100): „Kai kurie iš žinančiųjų teigia, kad Qunoot turėtų būti recituojama po sajdos atlikimo, kiti – prieš atliekant sajdą. Tretieji teigia, kad ir vienas ir kitas būdas yra leistinas, nes abu jie minimi patikimuose hadisuose, tačiau jie teikia pirmenybę Qunoot recitavimui po sajdos, nes šitoks būdas yra paminėtas daugiau kartų.“

Rankų sudėjimas Du‘a al Qunoot metu yra minimas sahih hadise, kurį papasakojo Umar (Radi Allah Anhu3), pranešė Al – Bayhaqi (2/210).

Prieš Dua Al – Qunoot neturi būti atliekamas papildomas takbeer, todėl,  kad nėra jokių įrodymų, kad Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) būtų tai daręs.

Al Hassan ibn Ali (Radi Allah Anhu) pasakojo: “Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) išmokė mane šių žodžių, kuriuos reikia sakyti Dua al – Qunoot metu: „Allah (Subhanahu Wa Taala)umma ihdini feeman hadayta wa ‘aafini feeman ‘aafayta wa tawallani feeman tawallayta wa baarik li feema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta , fa innaka taqdi wa la yuqda ‘alayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa ya’izzu man ‘aadayta, tabaarakta Rabbana wa ta’aalayta la manja minka illa ilayk (O Allah (Subhanahu Wa Taala), guide me among those whom You have guided, pardon me among those whom You have pardoned, turn to me in friendship among those on whom You have turned in friendship, and bless me in what You have bestowed, and save me from the evil of what You have decreed. For verily You decree and none can influence You; and he is not humiliated whom You have befriended, nor is he honoured who is Your enemy. Blessed are You, O Lord, and Exalted. There is no place of safety from You except with You). narrated by Abu Dawood (1425), al-Tirmidhi (464), and al-Nasaa’i (1746)

Po Dua al Qunoot yra meldžiamąsi palaimos Pranašui (sal Allahu Aleyhi wa salam).

Rekomenduojama pabaigus Witr pasakyti Subhaan al-Malik al-Quddoos tris kartus (du kartus tyliai, o trečiąjį garsiai). (Al-Nasai 1669)

Al – Daaraqutni pridėjo Rabb al-Malaa’ikah wa’l-Rooh (Sielų bei angelų Viešpats) (Saheeh Isnaad)

 

Te Allah mums visada padeda eiti teisingu keliu ir daryti darbus, kuriais Jis (Subhanahu Wa Taala) būtų patenkintas, inshaAllah. Amin.

 

Khadeja

 

Tobulas ir Išaukštintas

Ramybė Jam

Lai Allah būna juo patenkintas

Lai Allah būna ja patenkintas

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.