· Write a comment · Categories: Hadisai

Qudsi hadisai yra Pranašo Muhammad (salAllahu aleihi wasalam – lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė) tam tikri posakiai ar veiksmai, kuriuos jam atskleidė Aukščiausiasis Viešpats. Hadisai apibendrina esminius islamo mokslo principus, dažniausiai susitelkiant į Dievo didybę, supratimą apie Allah ir Jo atributus, penkių islamo stulpų svarbą, Viešpaties garbinimą ir ruošimąsi paskutinei teismo dienai.

Vienas iš ankstyvųjų mokslininkų as-Sayyid ash-Sharif al-Jurjani (816 metais) savajame „At-Tarifat“ sakė: „Šventasis hadisas pagal prasmę yra iš Allah Visagalio, o perduotas Allah Pasiuntinio lūpomis. Tai yra, ką Allah Visagalis perdavė Pranašui (salAllahu aleihi wasalam) per apreiškimą ar sapnus ir šis (salAllahu aleihi wasalam) išdėstė visa tai savais žodžiais. Taigi, Koranas yra aukščiau hadisų, nes apreikštas Pranašui (salAllahu aleihi wasalam) Allah žodžiais“.

Hadisas Nr.1. Pagal Abu Hurayrah, Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Kai Allah nurodė sukurti pasaulį, prieš jį atverstoje knygoje užrašė: „Mano malonė didesnė už mano pyktį.“

Hadisas Nr.2.  Perduota Abu Hurayrah, Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) pasakęs: „Allah sako: „Adomo sūnus mane atmetė, nors neturėjo teisės to daryti. Ir jis užgauliojo mane ir neturėjo teisės to daryti. Neigdamas mane, jis sakė: „Jis neperkurs manęs taip, kaip sutvėrė pradžioje[1]“ ir pradinis [jo] sutvėrimas man nėra lengvesnis nei jo perkūrimas. Mane užgauliodamas jis sakė: „Allah sau prisiėmė sūnų“, – kai aš esu Vienatinis, Amžinasis Prieglobstis. Aš nepradedu ir nesu pradėtas, ir nėra nieko sulyginamo su Manimi.“

Hadisas Nr.3. Pagal Zayd ibn Khalil al-Juhaniyy, buvo pranešta: „Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) meldėsi už mus al-Hudaybiyah‘e ryte po lietingos nakties. Kai Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) baigė melstis, atsisuko į žmones ir tarė: „Ar žinote, ką pasakė Viešpats?“ Jie pasakė: „Allah ir jo Pasiuntinys žino geriausiai.“ Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) pasakė: „Šį rytą vienas mano tarnų įtikėjo Manimi ir vienas liovėsi tikėjęs. Tas, kuris sakė: „Mums davė lietų Allah gerumas ir malonė“, tas yra tikintis Manimi, o netikintysis patikėjo žvaigždėmis[2] ir tai buvo tas, kuris sakė: „Mums davė lietų tokia tai žvaigždė“, tasai yra netikintis Manimi ir tikintis žvaigždėmis.“

Hadisas Nr.4. Pagal Abu Hurayrah, pranešta, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Allah sako: „Adomo sūnūs keiksnoja Laiko [staigmenas]; Aš esu Laikas, mano rankose diena ir naktis[3].“

Hadisas Nr.5. Pranešta Abu Hurayrah, sakiusio, kad Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) pasakė: „Allah sako: „Esu save užtikrinantis ir man nereikia giminaičių, kaip tasai, kuris padaro kokį veiksmą kito naudai, aš pasmerksiu tą, kuris jį sieja su Manimi.“

Hadisas Nr.6. Pagal Abu Hurayrah, kuris girdėjo Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) sakant: „Pirmasis, kuriam nuosprendis bus pareikštas Prisikėlimo dieną, bus kankinys. Jis bus atvestas ir Allah parodys jam savo malones ir jis apie jas sužinos. Visagalis sakys: „Ir ką padarei dėl jų?“ Jis sakys: „Aš koviausi už Tave tol, kol miriau kankinio mirtimi.“ Jis sakys: „Meluoji, koveisi, kad pasakytų apie tave: jis – drąsus. Ir taip apie tave sakė“. Tada lieps jam perrėžti veidą durklu ir jis bus įmestas į Pragaro ugnį. Kitas bus tas, kuris studijavo religinius mokslus, mokė jų ir deklamavo Koraną. Jis bus atvestas ir Allah parodys jam savo malones ir jis apie jas sužinos. Visagalis sakys: „Ir ką padarei dėl jų?“ Jis sakys: „Siekiau religinių žinių, mokiau jų ir deklamavau Koraną.“ Jis sakys: „Meluoji, studijavai religiją, kad pasakytų apie tave: jis – išsimokslinęs. Recitavai Koraną, kad sakytų apie tave: jis – recituotojas“. Tada bus liepta jam perrėžti veidą durklu ir jis bus įmestas į Pragaro ugnį. Dar kitas bus tasai, kurį Allah padarė turtingą ir kuriam Jis suteikė visas turtų rūšis. Jis bus atvestas ir Allah parodys jam savo malones ir jis apie jas sužinos. Visagalis sakys: „Ir ką padarei dėl jų?“ Jis sakys: „Aš nepalikau kelio, dėl kurio tau nepatiktų, kad būtų leidžiami pinigai, išskyrus dėl Tavęs“. Allah atsakys: Meluoji, darei taip, kad galima būtų pasakyti apie tave: „Jis dosnus. Ir taip buvo pasakyta.“ Tada liepta jam perrėžti veidą durklu ir jis įmestas į Pragaro ugnį.

Hadisas Nr.7. Pagal Uqbah ibn Amir, kuris pranešė girdėjęs, kaip Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Jūsų Viešpačiui patinka piemuo, kuris kalno uolos viršūnėje meldžia ir meldžiasi. Tuomet Allah sako: „Pažvelkite į šį mano tarną, jis meldžia ir meldžiasi; jis pagarbioje baimėje. Aš atleidžiu mano tarnui (jo nuodėmes) ir įleidžiu jį į Rojų.“

Hadisas Nr.8. Abu Hurayrah perdavė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Netinkama yra ta malda, kurios metu neištariama Korano esmė[4], tuomet malda yra netikusi (ir jis žodį pakartojo triskart), nepakankama.“ Kažkas pasakė Abu Hurayrah’ai: „Net jei esam už imamo?[5] Jis pasakė: „Tark ir sau, nes Aš girdėjau, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Allah sako: „Padalinau maldą tarp Savęs ir mano tarno į dvi dalis ir mano tarnas turės, ko prašo. Kai tarnas taria: „Al-hamdu lillahi rabbil alamin[6]“, tuomet jis meldžiasi Man. Ir kai jis taria: „Ar-rahmani r- rahim[7]“, tuomet jis giria Mane, o kai jis taria: „Maliki yawmi d- din[8]“, tuomet mano tarnas šlovina Mane, jis pakluso mano valdžiai. Ir kai jis sako: „Iyyaka na ‘abudu wa iyyaka nasta in“[9] – tai yra tarp Manęs ir mano tarno ir mano tarnas turės, ko prašo. Ir kai jis sako: „Ihdina s-sirat al-mustaqim, sirat al lahina an amta alayhim ghayril-maghdubi alaihim wa la d-dallin“[10], tuomet Aš (Allah) atsakau: „Tai mano tarnui ir mano tarnas turės, ko prašo.“

Hadisas Nr.9. Abu Hurayrah perdavė, kad Pranašas Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Allah sako: „Svarbiausia iš veiksmų, dėl kurių Allah tarnas atsiskaitys Teismo dieną, bus jo maldos. Jei jos bus tinkamos, jis klestės ir jam pasiseks, o jei jos nebus užskaitytos, jam nepasiseks ir jis turės kentėti. Jei kas nors bus netinkama privalomose maldose, Viešpats pasakys: „Pažiūrėkim, ar mano tarnas turi kokių papildomų maldų, kuriomis galėtų būti padengta tai, ko trūksta jo privalomose maldose.“ Tokiu būdu ir likusieji veiksmai bus vertinami panašiai.“

Hadisas Nr.10. Abu Hurayrah perdavė, kad Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Allah sako: „Pasninkas yra skirtas Man ir aš apdovanoju už jį. Žmogus dėl manęs susilaiko nuo lytinės aistros, maisto ir gėrimo. Pasninkas yra tarsi skydas, o pasninkaujantis turi du džiugius dalykus: džiaugiasi, kuomet jau galima nutraukti pasninką ir džiaugiasi, kai susitinka su Viešpačiu. Pasninkaujančio burnos kvapas dėl pasninko Allah yra mielesnis nei muskuso kvapas.“

Hadisas Nr.11. Abu Hurayrah perdavė, kad Allah Pasiuntinys yra pasakęs: „Allah sako: „Duok labdarai, o Adomo sūnau, ir Aš duosiu tau (tavo naudai).“

Hadisas Nr.12. Abu Masud al-Ansari perdavė, kad Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Žmogus, buvęs prieš jus, buvo pašauktas. Nieko gero jis nedaręs, išskyrus, darydamas sandorius su žmonėmis ir būdamas geras, liepdavęs tarnams atleisti skolas žmogui, patekusiam į sunkią padėtį. Allah sako: „Jūs vertesni nei tie, kurie dosnūs. Atleiskime jam.“

Hadisas Nr.13. Adiyy ibn Hatim pranešė: „Aš buvau su Allah Pasiuntiniu, kai pas jį atėjo dviese – vienas jų skundėsi skurdu, kitas skundėsi plėšikavimu. Allah Pasiuntinys tarė: „Kas liečia plėšikavimus, greit ateis laikas, kai karavanas galės išvykti iš Mekos be apsaugos. Kalbant apie skurdą, Valanda (t.y. Paskutinio Teismo diena) neateis anksčiau, nei laikas, kai kuris jūsų norės duoti labdarą, bet neras, kam jos reikėtų. Tada vienas jūsų stos prieš Allah ir nebus tarpininko tarp Allah ir Jo, nei vertėjo, kad išverstų jam. Tada Viešpats tars tam: „Ar atsinešei turtus?“ Žmogus atsakys: „Taip.“ Allah paklaus: „Ar nesiunčiau jums Pasiuntinio?“ Žmogus sakys: „Taip.“ Tada žmogus pažvelgs į dešinę ir nematys nieko, tik Pragaro ugnį, pažvelgs į kairę ir nematys nieko, tik Pragaro ugnį – tad kiekvienas apginkime save nuo Pragaro ugnies, net jei ji būtų tik pusę laiko.“

 

Tekstą vertė ir sudarė Werde[1] Tai yra – prikels mane po mirties;

[2] Arabai iki islamo tikėjo, kad lietų sukelia žvaigždžių judėjimas. Čia atkreipiamas dėmesys, kad visų gamtos reiškinių priežastis yra Viešpats, kuris tvarko visus reikalus;

[3] Kadangi Visagalis yra visų dalykų tvarkytojas, keiksnoti nesėkmes, kurios yra Laiko dalis, yra tarsi keiksnoti Jį;

[4] Sura Al-Fatihah, pirma Korano sura (skyrius);

[5] Tai yra, stovint už imamo ir klausant, kaip jis deklamuoja Sura Al-Fatihah;

[6] Tebūnie pašlovintas Allah, Pasaulių valdovas;

[7] Gailestingasis, Užjaučiantis;

[8] Teismo dienos Valdovas;

[9] Tu tasai, kurį garbinam ir kurio prašome pagalbos;

[10] Vesk mus teisingu keliu, keliu tų, kuriems suteiki dovanas, o ne tų, ant kurių pyksti, ir ne tų, kurie nuklydo.

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.