Manau, visi musulmonai bent kartą gyvenime yra girdėję blogų atsiliepimų apie Pranašo Muhamed s.a.w.s. vedybas, nepagrįstus kaltinimus ar tiesiog klausimą -kodėl Jis s.a.w.s. vedė daugiau nei keturias žmonas, kai tuo tarpu skelbė, kad galima turėti ne daugiau keturių? Kad galėtume tinkamai atsakyti, turime bent minimaliai žinoti kokios buvo santuokų priežastys.

Dažniausiai pasigirstantis bjaurus melas yra tas, kad Muhamed s.a.w.s. buvo gašlus ištvirkėlis ir Jo s.a.w.s. vienuolika santuokų tai įrodo. Tačiau tas, kas žino, kas buvo jo žmonos ir kokiomis aplinkybėmis jas vedė, supranta, kad tai tik paprastas neišmanėlio kaltinimas arba noras suteršti Pranašo s.a.w.s. vardą.

Pranašui Muhamed s.a.w.s. buvo dvidešimtpenkeri kuomet jis vedė Khadydžą r.a., savo pirmą žmoną, penkiolika metų vyresnę ir jau du kartus tekėjusią. Ji buvo jo žmona dvidešimt aštuonis metus, iki jos mirties, ir tuo laikotarpiu jis nevedė jokios kitos moters. Jis visada buvo toks ištikimas jos prisiminimui, kad Jo s.a.w.s. lojalumas netgi kėlė kai kurių Jo žmonų pavydą vėlesniais metais. Pranašo s.a.w.s. natūra, charakteris ir gyvenimo būdas prieš ir po pranašavimo yra absoliutus įrodymas, kad Jis s.a.w.s. nebuvo nei gašlus, nei perdėtai jausmingas. Kaip gali vyras, kuriam jau buvo daugiau nei penkiasdešimt metų, staiga pasikeisti ir tapti geidulio vergu, kada jis turėjo begales progų patenkinti savo troškimus būdamas jaunuoliu, kartu su kitais jaunuoliais iš savo genties? Priešingai, Muhamed s.a.w.s. buvo pagarsėjęs savo dorumu, o vienintelė nekalta jo žmona buvo Ayša r.a., Abu Bakr dukra. Tuo tarpu dauguma kitų Jo s.a.w.s. žmonų buvo našlės, kurias jis vedė dėl žmogiškų priežasčių arba tam, kad įvykdytų religines pareigas ar nutarimus, o ne dėl kokio nors jausmingo troškimo iš savo pusės.

Yra du esminiai punktai, kurie paneigia Pranašą s.a.w.s. buvus gašliu. Pirma, Muhamed s.a.w.s. vedė daugiau nei vieną žmoną jau būdamas pagyvenusiu. Antra, visos Jo s.a.w.s. žmonos, išskyrus Ayšą r.a., buvo arba našlės, arba išsiskyrusios.

Jei Pranašas s.a.w.s. būtų buvęs gašlus, tai, vedinas savo troškimų, jau jaunystėje būtų vedęs daugiau nei vieną arba visas žmonas ir ne vyresnio amžiaus našles ar išsiskyrusias moteris.

Pagrindinės Pranašo s.a.w.s. santuokų priežastys buvo šios:

1. Švietimo ir mokymo tikslais.
2. Islamo įstatymų įtvirtinimo.
3. Socialinės.
4. Politinės.

“Tikinčiųjų Motinos” yra:

1. Khadydža bint Khuwaylid
2. Sawda bint Zama’a
3. Ayša bint Abu Bakr
4. Hafsa bint Omar
5. Zanaib bint Khuzaimah
6. Zanaib bint Jahš
7. Umm Salama (Hind bint Abi Umayja)
8. Umm Habiba (Ramla bint abi Sufijan)
9. Juwayriah bint Al Hareth
10. Maimouna bint Al Hareth
11. Safyja bint Hujaj ibn Akhtab
Tebūna Dievas visomis jomis patenkintas.

1. Khadydža bint Khuwaylid. Tai pirmoji Pranašo s.a.w.s. žmona. Ją vedė būdamas dvidešimt penkių metų, dar prieš savo misiją. Khadydža r.a. tuo metu buvo keturiasdešimties metų našlė. Pranašas s.a.w.s. buvo trečias jos vyras. Pranašas s.a.w.s. ją pasirinko dėl jos proto ir išminties. Muhamed s.a.w.s savo jaunystę praleido santuokoje su Khadyža r.a., nevedė kitos žmonos iki jos mirties ir jokios kitos žmonos taip nemylėjo kaip Khadydžą. Ayša r.a. pranešė: “Vieną dieną aš paklausiau Pranašo: “Ar Khadydža vienintelė, kuri yra tavo mintyse?” Ir Dievo Pasiuntinys atsakė: “Jos meilė mano širdyje buvo išauginta paties Allah.”

2. Sawda bint Zama’a. Po Khadydžos r.a. mirties Pranašas s.a.w.s. vedė Sawda bint Zama’a r.a., Al Sakran ibn Amr Al Ansari našlę. Nors ji buvo vyresnė už Muhamed s.a.w.s., Jis ją pasirinko, nes ši priėmė islamą ir emigravo į Etiopiją. Jai grįžus, jos vyras mirė ir ji tapo vieniša, neapsaugota, be pagalbos ir niekieno paramos. Jei būtų grįžusi pas savo žmones, būtų buvusi arba priversta išsižadėti islamo, arba sunkiai kankinama. Tad Pranašas s.a.w.s. pasirinko ją paremti ir vesti.

3. Ayša bint Abu Bakr. Ayša r.a. buvo trečioji, vienintelė skaisti, Pranašo s.a.w.s. žmona. Ji buvo protingiausia ir labiausiai išmananti religiją tarp visų “Tikinčiųjų Motinų”; ji buvo labiau nusimananti net už Pranašo s.a.w.s. bendražygius r.a. Ši santuoka surišo Pranašą s.a.w.s. ir Jo ištikimą draugą Abu Bakr r.a. Dėl šitos santuokos sklando atskiri kaltinimai Pranašui s.a.w.s., kadangi Ayša r.a. buvo devynių metų kuomet Muhamed s.a.w.s. ją vedė. Metant šiuos kaltinimus dažniausiai neatsižvelgiama į istorines aplinkybes. Pirma, tais laikais aštuonmetės nuotakos buvo normalus ir labai dažnai pasitaikantis reiškinys, todėl apkaltinti Pranašą s.a.w.s. darius kažką prieš įstatymus – negalima. Antra, tuometinė gyvenimo trukmė buvo labai trumpa, kuri siekė vos 40-60 metų, todėl nieko nuostabaus, jog buvo praktikuojamos ankstyvos vedybos. Trečia, prieš 1400 metų mergaitės pradėdavo bręsti greičiau nei šiais laikais. Ketvirta, Ayša r.a. jau buvo susižadėjusi su kitu vyru prieš susižadėjimą su Muhamed s.a.w.s. Šie faktai rodo, kad Pranašas s.a.w.s. vesdamas Ayšą r.a. tokio amžiaus nedarė nieko neleistino, gėdingo ar nepriimtino tais laikais.

Jei Ayša r.a. būtų jautųsis niekinama, išnaudojama ar kaip kitaip skriaudžiama, negi po Pranašo s.a.w.s. mirties ji mokintų moteris religijos, kuri leidžia jas skriausti?

4. Hafsa bint Omar. Ketvirta Pranašo sa.w.s. žmona buvo Hafsa bint Omar r.a., našlė vyro Khanis ibn Huthafah – didžio islamo veikėjo, kuris buvo pasmerktas kančioms Badr mūšyje. Al Bukhari mini, kad jos tėvas Omar r.a. rekomendavo ją kaip žmoną Othman r.a. po šio žmonos Ruquia, Pranašo sa.w.s. dukros, mirties. Bet Othman r.a. nenorėjo vesti Hafsos. Tuomet Omar r.a. savo dukrą rekomendavo Abu Bakr r.a.; šis tylėjo. Vėliau Pranašas s.a.w.s. paprašė jos rankos ir juodu susituokė. Abu Bakr r.a. prisipažino, kad jis neėmė Hafsos r.a. į žmonas, nes žinojo, kad Pranašas s.a.w.s. ją turi galvoje.

5. Zainab bint Khuzaimah. Ji taip pat buvo našlė, vyro Obiadah ibn Al Hareth ibn Abd Al Muttalib, žuvusio Badr mūšyje, žmona. Nepaveikta savo vyro kančių, ji tęsė veiklą slaugydama sužeistuosius iki kol Dievas leido tikintiesiems laimėti. Pranašui s.a.w.s. sužinojus apie jos kantrybę, tvirtumą ir kad niekas jos neparėmė, pasisiūlė ją vesti.
Šeykhas Muhamed Mahmūd Al Sawaf savo darbe “The Virtous Wives of the Prophet (pbuh)” apie šią santuoką pasakė:
‘Ji buvo šešiasdešimties metų kuomet Pranašas s.a.w.s. ją vedė; po vedybų ji gyveno dar du metus. Ką veidmainiški šmeižikai pasakytų apie šią garbingą santuoką ir jos kilnų tikslą? Ar jie ją suprastų kaip motyvuotą seksu ir kūniškais malonumais?’

6. Zainab bint Jahš. Tuomet Pranašas s.a.w.s. vedė savo pusseserę Zanaib bint Jahš r.a., išsiskyrusią moterį, kuri buvo ištekėjusi už Zaid ibn Haritha. Šių vedybų tikslas buvo įtvirtinti įstatymui, kuris anuliavo priešislaminę įvaikinimo praktiką.

Šia santuoka Pranašas s.a.w.s. dažnai kaltinamas, kad Jis s.a.w.s. nuėjęs į namus pas Zaid ibn Haritha, kurio tuo metu nebuvo, ir įsimylėjęs Zanaib pasakė: “Šlovė Dievui, kuris kontroliuoja žmonių širdis.” Kai Zaid grįžo, ji papasakojo tai jam, ir Zaid nuėjęs pas Pranašą s.a.w.s. paprašė skyrybų. Bet tai yra visiškas melas, kadangi Pranašas su ja bendravo nuo mažens, matė ją be hijab – kaip tuomet taip staiga nei iš šio, nei iš to ją įsimylėjo šiai ištekėjus?..

Zanaib ir Zaid skyrybų priežastis buvo jų skirtingi socialiniai sluoksniai ir iš to išplaukiantys nesusipratimai bei nesutarimai. Zanaib r.a. buvo aukštos kilmės, tuo tarpu Zaid buvo vergas. Šiomis vedybomis Dievas norėjo panaikinti paplitusią “giminės fanatizmo” idėją ir nustatyti naują islamo sampratą, kad tikrasis garbės pamatas yra religija ir Visagalio Dievo baimė. Kai Zanaib r.a. buvo pasiūlyta tekėti už Zaid, ji išdidžiai atsisakė, jausdamasi esanti aukščiau už jį. Kad ištaisytų jos elgesį Allah subhana wa ta’ala atsiuntė: “Nedera tikinčiajam, vyrui ar moteriai, turėti kitą pasirinkimą, kai reikalą nusprendžia Dievas: jei kas nepaklūsta Allah ir Jo pranašui, tas iš tiesų yra aiškiai klaidingame kelyje.” (Šv. Koranas 33:36)

Zanaib r.a. iš karto pakluso Pranašo s.a.w.s. įsakymui ir ištekėjo už Zaid, tačiau ji nebuvo visiškai patenkinta ir tai sąlygojo tarp jų tam tikras problemas.

Pranašas s.a.w.s. pažinojo Zanaib r.a. kuomet ji dar buvo jauna, tai kaip Jis s.a.w.s. staiga galėjo apsigalvoti ir užsimanyti ją vesti po skyrybų kuomet tai padaryti galėjo jai esant jaunai?! Ne Jo s.a.w.s. meilė privedė prie santuokos su Zanaib r.a., bet noras išpildyti Dievo paliepimą ir taip panaikinti įvaikinimo praktiką. Pranašas s.a.w.s. baiminosi, kad veidmainiai neimtų priekaištauti Jam vedant savo sūnaus žmoną. Allah subhana wa ta’ala aiškiai sako apie jų santuoką: “…Tada, kai Zaid panaikino santuoką su ja, Mes sujungėme ją santuoka su tavimi, kad ateityje nebūtų sunkumų tikintiesiems vesti savo įvaikintų sūnų žmonas…” (Šv. Koranas 33:37)

7. Umm Salamah (Hind bint Abi Ummayjah). Pranašas s.a.w.s. vedė Umm Salamah, našlę Abd Allah ibn Abdel Asad, kuris buvo vienas pirmųjų žmonių priėmusių islamą. Jis emigravo su žmona ir vaikais į Etiopiją, kur buvo gimusi Salamah; jis mirė Uhud mūšyje ir paliko keturis bejėgius našlaičius. Pranašas s.a.w.s. nematė geresnės paguodos kaip pasipiršti jai ir taip paremti ją ir jos vaikus. Umm Salamah r.a. atsiprašinėjo Jo s.a.w.s. sakydama, kad yra pagyvenusi keturių našlaičių motina ir kad jaučia stiprų pavydą. Pranašas s.a.w.s. atsakė, kad jis priims našlaičius pas save, mels Visagalio Dievo, kad panaikintų pavydą jos širdyje ir kad jos amžius jam nesvarbu. Jie susituokė ir Pranašas s.a.w.s. labai rūpinosi Umm Salamah našlaičių išsimokslinimu ir buvo jiems netgi geresnis nei jų tėvas.

8. Umm Habibah (Ramlah bint Abu Sufijan). Umm Habibah r.a. buvo našlė Ubaid Allah ibn Jahš, kuris mirė Etiopijoje. Etiopijos valdovas Al-Nadžaši ištekino ją už Pranašo s.a.w.s. ir davė jai 4000 dirhamų kraitį bei pasiuntė su ja Šurhabyl ibn Hasanah (vieną bendražygių). Jos tėvas buvo didelis islamo priešas, todėl jei ji būtų grįžusi pas savo tėvą, šis būtų ją vertęs arba atsisakyti islamo, arba kankinęs.

9. Juwyriah bint Al Hareth. Juwyriah r.a. buvo Al Hareth, Bani Al Mustalaq genties vadovo, dukra. Ji buvo našlė Musafei ibn Dhirar, kuris buvo didžiausias islamo ir Pranašo s.a.w.s. priešas. Jis žuvo Al Muraysei mūšyje. Juwariah r.a. ir visa jos gentis buvo musulmonų paimti į nelaisvę. Jinai nuėjo pas Pranašą s.a.w.s. paprašyti pinigų sumokėti kaip išpirką, kad būtų išlaisvinti. Pranašas s.a.w.s. pasiūlė sumokėti išpirką ir tekėti už jo. Musulmonai paleido Pranašo s.a.w.s. žmonos giminaičius į laisvę. Matydami musulmonus kilniai nusiteikusius, visa Bani Al Mustalaq gentis priėmė islamą.

10. Safijah bint Huyay ibn Akhtab. Ji taip pat buvo paimta į musulmonų nelaisvę jos vyrui žuvus Khybar mūšyje. Pranašas s.a.w.s. jai leido pasirinkti ar išlaisvinus ją ji ištekėtų už jo, ar grįžtų pas savo žydišką šeimą. Matydama Pranašo s.a.w.s. kilnų charakterį, padorumą, džentelmeniškumą, Safijah r.a. pasirinko būti išlaisvinta ir ištekėti už jo. Dar daugiau, ji su daugeliu kitų žmonių priėmė islamą.

11. Maymouna bint Al Hareth. Jos vardas buvo Barrah, o Pranašas s.a.w.s. jai davė Maymounos vardą. Ji buvo paskutinė Pranašo s.a.w.s. žmona. Ayša r.a. pasakė, jog ji buvo viena tų, kuri labiausiai bijojo Visagalio Dievo. Maymouna r.a. buvo Abi Rahan ibn Abdul Uzza našlė. Sakoma, kad tai Al Abbas paragino Pranašą s.a.w.s. ją vesti. Pranašas s.a.w.s. šiomis vedybomis pabrėžė savo dėkingumą jai ir jos žmonėms už jų pagalbą ir paramą.

Plačiau apie Muhamed s.a.w.s. žmonas galima pasiskaityti knygoje “The honourable wives of the Prophet”.

Vertimas sesers Lidovskajos.

Žodynėlis

asalamu alaykum – telydi jus taika ir ramybė
s.a.w.s. – ( salAllahu aleyhi wa salam) – telaimina Jį Allah ir tesuteikia ramybę
r.a. – lai Allah būna patenkintas ja/juo/jais
hijab – skraistė, skara gaubianti musulmonės galvą

 

Tekstą vertė ir sudarė Lidija

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.