KAIP ATLIKTI RITUALINĘ MALDĄ (SALAT)?

 

Kai pasiruošiame maldai (apsiprausiame, atitinkamai apsidengiame, atsisukame į qiblą, pasirūpiname aplinka ir pan), tada suformuojame intenciją (jos nereikia ištarti balsu) ir pradedame maldą.

Šitaip sėdime po dviejų rakatų:

Šitaip sėdime paskutiniame rakate Duhr, Asr, Maghrib ir Iša maldose:

1. maldą pradedame pasakydami Takbyr– Allahu Akbar (Allah yra Didis) ir tuo pačiu metu keldami abi rankas sulig pečiais, arba ausimis (paveikslėlis a).

2. Tuomet sudedame rankas ant krūtinės (paveikslėlis b)- dešinė ranką ant kairės ir sakome du’a (maldavimą):

Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta ala džadduka wa la ilaha ghairuk.

O, Allah, šlovė ir garbė Tau, palaimintas yra Tavo vardas, ir išaukštinta tavo didybė, nėra jokio kito Dievo, išskyrus Tave.

Auzu billahi minaš šaitanir radžym

Aš ieškau prieglobsčio pas Allah nuo prakeikto Šėtono pinklių

Bismaillahir rahmanir rahim

Maloningiausiojo, Galestingiausiojo Allah vardu

Tuomet recituojame surą (Korano skyrius) Al Fatiha:

Alhamdu lillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki jaumid din. Ijjaka naabudu wa ijaka nastain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an-amta alaihim, ghairil maghdubi aleihim wa lad dzualyn. Amin.

Visa šlovė Allah, Visatos Viešpačiui, Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam, Teismo Dienos Valdovui. Tave vieną mes garbiname, iš Tavęs vieno mes tikimės pagalbos. Vesk mus tiesiu keliu. Keliu tų, kuriuos Tu mėgsti, o ne tų, kurie yra nusipelnę Tavo pykčio ar tų, kurie yra nuklydę nuo tiesaus kelio. Amin

Tuomet (jei tai yra pirmas ir antras rakatai (rakatas-viena sudedamųjų maldos dalių) recituojame dar vieną surą, ar ištrauką iš Korano, pasirinktinai. Tarkime, surą Al Ikhlas:

Bismillahir rahmanir rahim

Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo Allah Vardu

Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam jalid walam julad. walam jakul lahu kufuwan ahad.

Sakyk, Jis yra Allah, vienintelis. Allah yra amžinas bei absoliutus. Jis niekas nėra iš jo gimęs, nei Jis pats yra iš ko nors gimęs. Ir nėra nieko panašaus į Jį

3. Tuomet sakome Allahu Akbar (Allah yra Didis) ir keliame rankas kaip a) paveikslėlyje iškart po to lenkdamiesi į ruku poziciją (paveikslėlis c). Pasilenkę sakome:

Subhanna rabbijal azim (3 kartus).

Šlovė mano Viešpačiui, Didingiausiam

4. Tuomet atsilenkiame atgal (į stovimą poziciją- paveikslėlis d), keldami rankas, kaip paveikslėlyje a) ir sakydami:

Sami allahu liman hamida

Allah girdi tuos, kurie jį šlovina

Rabbana lakal hamd

O, Viešpatie, šlovė Tau

5. Tuomet sakome Allahu Akbar ir suklumpame į sudžiūd poziciją (paveikslėlis e). Šioje pozicijoje, mūsų kakta, nosis, abu delnai bei pėdos liečia žemę, alkūnės pakeltos nuo žemės. Tokioje pozicijoje sakome:

Subhana rabbijal ala (tris kartus)

Šlovė mano Viešpačiui, Aukščiausiajam

Taipogi galime sakyti kokią tik norime du’a.

6. Tuomet atsitiesiame į poziciją f) sakydami Allahu Akbar

7. Tuomet vėl sakome Allahu Akbar ir lenkiamės į antrąjį sudžiūd,kartojame:

Subhana rabbijal ala (tris kartus)

Šlovė mano Viešpačiui, Aukščiausiajam

Taipogi galime sakyti kokią tik norime du’a.

Pirmas rakatas baigtas. Toliau:

8. Sakome Allahu Akbar ir stojamės antram rakatui, kuris visiškai analogiškas pirmajam.

Pabaigus antrąjį rakatą, po antrojo sudžiūd liekame sėdėti ir sakome:

At-tahijatu lillahi was salawatu wat taijabat. As-salamu aleika aijuhan nabiju wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu aleina wa ala ibadillahi salihin. Aš-hadu alla ilaha illalahu wa aš-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu.

Visos mūsų maldos, šlovė bei gėris skiriami Allachui. Ilsėkis ramybėje, Pranaše, lai tavęs neapleidžia Allah gailestis ir jo palaima. Taika mums visiems, o ypač teisingiesiems Allah tarnams. Aš liudiju, kad nėra jokio kito Dievo, išskyrus Allah; ir taipogi liudiju, kad Muhamedas yra jo pranašas.

9. Jei tai yra dviejų rakatų malda, liekame sėdėti ir sakome šią du`a- Durūd:

Allahumma salli ala Muhammadinw wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidu madžid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidum madžid.

O, Allah, palaimink Pranašą Mohamedą ir jo šeimą lygiai taip, kaip palaiminai Abraomą ir jo šeimą. Iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės. O, Allah, palaimink Pranašą Mohamedą ir jo šeimą, kaip kad palaiminai Abraomą ir jo šeimą. Iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės.

Tada užbaigiame maldą sakydami kokią tik norime du’a (pasirinktinai, tai nėra būtina). Vėlgi, pakeliame rodomąjį pirštą ir judiname iki pat atsisveikinimo (Assalamu Aleymum…). Tuomet pasukame galvą į dešinę (paveikslėlis i), sakome:

Assalamu alaikum wa rahmatullah

 

Taika bei Viešpaties malonė tebūna su Jumis

Tada pasukame galvą į kairę pusę ir sakome:

Assalamu alaikum wa rahmatullah

Dviejų rakatų malda baigta.

Jei malda turi daugiau, nei 2 rakatus, tuomet po 8 veiksmo vėl stojamės sakydami Allahu Akbar, pakeliame rankas kaip paveikslėlyje a) ir kartojame viską, išskyrus, nerecituojame papildomos suros po Al Fatiha.

Po kiekvienos maldos patariama pasakyti Astaghfirullah (Viešpatie, atleisk man) 3 kartus, SubhanAllah (koks tobulas ir išaukštintas yra Allah) 33kartus, Alhamdullillah (šlovė Allah) 33 kartus, Allahu Akbar 33kartus ir la ilaha illahalu wahdahu la šarika lahu (nėra jokio kito dievo išskyrus Allah, nėra Jam partnerių) 1 kartą. Tada rekomenduojama recituoti Ayat Al Kursi.

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.