Autorius: Shaikh Ibn Uthaimeen
Šaltinis: Sharh Usool ul-Eemaan (pp.4-7):

[1] Islamo Dyn (religija) yra gyvenimo būdas su kuriuo Allaah atsiuntė Pranašą Muhammad -sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam (lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė). Su juo Allaah nutraukė visų kitų religijų galiojimą, ištobulumo šią religiją garbintojams, išbaigė malonę jiems ir išrinko jiems tik šią religiją – nė viena kita religija nebus Jo priimta. Allaah – Aukščiausiasis – pasakė:

“Muhammad nėra tėvu kuriam nors iš jūsų, o tik – Allaho pasiuntiniu ir galutiniu [khaatim] iš pranašų”. [Soorah al-Ahzaab 33:40].

“Šiandien Aš ištobulinau jums jūsų religiją, ir išbaigiau jums Savo malonę, ir išrinkau jums Islaam kaip jūsų religiją.” [Sūrah al-Maidah 05:03].

“Iš tiesų, religija Allaah akivaizdoje – Islamas”. [Soorah Aal-‘lmraan 03:19].

“Kiekvienas, kas ieško kitos religijos nei Islamas, niekada tai nebus iš jo priimta, ir po mirties [amžinybėje] jis bus vienas iš patyrusių nuostolį.” [Sūrah Aali’Imraan 3:85].

Ir Allaah – Aukščiausiasis – įpareigojo visą žmoniją imti Islamą kaip jų religiją. Allaah pasakė, kreipdamasis į Jo Pranašą –sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam:

” Sakyk: “O žmonės! Aš – Allaho pasiuntinys jums visiems, kuriam (Allahui) priklauso valdžia dangui ir žemei. Nieks neturi teisės būti garbinamas, išskyrus Jį; Jis duoda gyvenimą ir mirtį. Tad tikėkite į Allaah ir Jo pasiuntinį – pranašą nemokantį nei skaityti, nei rašyti, kuris tiki į Allaahą ir Jo Žodžius [(šį Qur’ân), Taurât (Torah) ir Injeel ir Allâh’s Žodį: “Būk!” – ir jis tapo, t.y. ‘Iesa (Jėzus) Marijos sūnus], ir sekite jį, kad eitumėte tiesiu keliu. “ [Sūrah al-A’raaf 7:158].

Iš Saheeh Muslim (1 / 93), nuo Abu Hurayrah (radiallanhu ‘anhu – lai Viešpats būna juo patenkintas) Allaah Pasiuntinys –sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam– pasakė: “Prisiekiu Juo, kurio Rankoje yra Muhammad gyvybė! Kiekvienas iš šios tautos, ar jis žydas ar krikščionis, kuris išgirds apie mane ir mirs neįtikėjęs į Žinią su kuria aš buvau atsiūstas, bus vienas iš Pragaro kompanionų.”

Ir iman (tikėjimas) į Pranašą reiškia: patvirtimą to, su kuo jis buvo siųstas, kartu su to priėmimu ir paklusimu. Be šių dviejų dalykų, vien tik patvirtinimo nepakanka. Štai kodėl net ir jei Abu Taalib (Pranašo dėdė) patvirtino, kas buvo atsiųsta Pranašui Muhammad –sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam– ir kad Islaam buvo geriausia religija, tačiau jis nepriėmė žinios, nei pakluso; ir taip jis neturėjo eemaan į Pranašą -sallallaahu ‘alayhi wa sallam.

[2] Islamo religija turi viską kas yra naudinga iš ankstesnių religijų. Ji tinka praktikuoti bet kokio amžiaus, bet kur ir bet kuriai tautai. Allaah pasakė, kreipdamasis į Jo Pranašą –sallaLlanhu ‘alayhi wa sallam:

“Ir Mes apreiškėme tau Raštą, kuriame tiesa, patvirtinanti teisingumą to, kas atsiųsta iki jo iš Raštų, ir tam, kad būtų vertas pasitikėjimo liudytojas prieš juos. “ [Soorah al-Maa’idah 05:48].

Islamas tinka praktikuoti bet kokio amžiaus, bet kur ir bet kuriai tautai – tai nereiškia, kad jis tampa paklūsnus tautoms – būdamas perdirbtu ir pakeistu – kaip kad kurie žmonės klaidingai galvoja. Bet tai reiškia, kad jei jo yra tikrai laikomasi, tada jis duoda naudos ir gerumo tai tauta, taip pat reformuodamas ir pataisydamas ją – bet kuriame amžiuje ar vietoje.

[3]Islamas yra tiesos religija. Tai gyvenimo būdas kuriam Allaah – Aukščiausiasis – garantuoja Jo pagalbą ir pergalę tiems, kurie tikrai prie jos prisijungs, ir kad ji bus dominuojanti virš visų kitų religijų.

Allaah – Aukščiausiasis – pasakė: “Jis yra tas, kuris atsiuntė Savo pasiuntinį su tiesiu keliu ir teisybės religija, kad ji įsigalėtų aukščiau visų kitų religijų, nors to ir nepakęstų pagonys (daugiadieviai).” [Sūrah Tawbah 09:33].

Ir Allaah – Aukščiausiasis – pasakė: “Allaah pažadėjo tiems iš jūsų, kurie tiki ir daro gerus darbus, kad jis suteiks jiems valdžią žemėje, kaip Jis suteikė tiems, kurie buvo iki jų, ir kad jis įtvirtins jiems jų religiją, kurią Jis jiems išrinko. Ir Jis tikrai suteiks jiems saugumą vietoj baimės mainais jie (tikintieji) Mane garbins ir nepridurs Man nieko į bendrininkus. O kas netikės po to, jie yra Fâsiqûn (maištingi, nepaklusnūs Allahui). “ [Sūrah-Nūr 24:55]

[4] Islamo religija yra išbaigta religija susidedanti iš aqeedah (tikėjimo) ir šaree`ah (įstatymų).

– Ji įsako jiems tawheed (vieną Allaah garbinti), ir draudžia jiems širk (suteikti Jam partnerius).

– Ji įsako jiems būti teisingiems, ir draudžia jiems meluoti.

– Ji įsako jiems ‘adl (teisingumą) ir draudžia jiems neteisybę ir priespaudą.

– Ji įsako jiems išpildyti tai kas jiems patikėta ir draudžia elgtis išdavikiškai.

– Ji įsako jiems laikytis pažadų ir draudžia juos laužyti.

– Ji įsako jiems maloniai ir gerai elgtis su tėvais bei draudžia nepaklusnumą jiems tame, kas nėra nuodėminga.

– Ji įsako jiems laikytis gyminystės ryšių bei draudžia juos nutraukti.

– Ji įsako jiems gerai elgtis su kaimynais ir draudžia jiems kenkti.

Trumpai tariant, Islamas įsako visa, kas gera iš manierų ir moralės, ir draudžia viską, kas yra bloga iš to.

Taip pat, jis įsako visus veiksmus, kurie yra teisingi ir geri, ir draudžia visus veiksmus, kurie yra blogi ir žalingi.

Allaah – Aukščiausiasis, – pasakė: “Iš tiesų Allaah įsako teisingumą, geradarystę ir dovanas (pagalbą) giminėms ir artimiesiems. Jis draudžia nuo visų gėdingų ir piktų darbų, priespaudos ir neteisybės. Taigi Jis perspėja jus, kad jūs (būtumėt atidūs) galėtumėt paklausyti ir prisiminti. “ [Soorah-Nahl, 16:90]

Vertė Harūn

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.