Al-hamdu Lillaahi nahmaduhu wa nasta’eenahu wa nastaghfiruhu, wa na’oodhu billaahi min shuroori anfusinaa wa min sayi’aati a’maalinaa. Man yahdih Illaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu. Wa ashhadu an laa ilaaha ill-Allaah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu sallalahu alayhi wa ala alihi wasallam wa ba’ad.

Šlovė Viešpačiui, Jo Vienintelio mes prašome pagalbos bei atleidimo. Mes ieškome prieglobsčio pas Allah nuo blogio mūsų sielose ir nuo mūsų blogų darbų. To, kurį Allah veda teisingu keliu, niekas nepajėgs paklaidinti, ir to, kurį Allah paklaidina, niekas nepajėgs atvesti į teisingą kelią. Aš liudiju, kad nėra jokio kito dievo išskyrus Allah, Vienintelį, neturintį partnerių. Taip pat liudiju, kad Muhammedas yra Jo tarnas ir Pranašas.

Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

Taika bei Viešpaties malonė ir palaima tebūna su Jumis,

Mieli broliai ir seserys islame, o taip pat nemusulmonai, besidomintys islamo religija- sveiki atvykę į islamišką svetainę!

Islamas- greičiausiai auganti Pasaulio religija. Islamo plėtra neaplenkia ir Lietuvos- vis daugiau lietuvių priima islamą, vis daugiau lietuvių vaikų gimsta musulmoniškose šeimose. Šlovė Allah.

Islamo esmę geriausiai apibrėžia Pranašo Muhammedo (tebūna Jam Viešpaties taika ir ramybė) žodžiai:

Ibn Umar perdavė Pranašo Muhammedo (tebūna Jam Viešpaties taika ir ramybė) žodžius: “Islamas remiasi penkiais principais: liudijimu, kad nėra kito dievo, išskyrus Allah ir Muhammedas yra Allah Pranašas; teisingu ir pareigingu Salat (maldos) atlikimu; Zakat (privalomos labdaros, skaičiojamos nuo santaupų) mokėjimu; Hajj (piligrimystės į Meką) atlikimu; pasninkavimo Ramadano menesį.” (Hadisas iš Al Bukhari rinkinio)

Ibn Umar girdėjo Pranašą Muhammedą (tebūna Jam Viešpaties taika ir ramybė) sakant: “Iman (tikėjimas) susideda iš: tikėjimo Dievu, Jo Angelais, Jo siųstomis Knygomis, Jo Pranašais, Teismo Diena ir Likimu (geru ar blogu).” (Hadisas iš Muslim rinkinio)

Internetinės pavadinimas- simbolinis. Žodis “umma”- islamiškoje terminologijoje reiškia “musulmonų bendruomenė”. Islame labai svarbu tikintiesiems burtis draugėn, padėti vienas kitam artėti prie Dievo.

Ši svetainė bei forumas atsidaro iš didelio noro bei poreikio suburti lietuvius musulmonus į bendrą erdvę, kur jie galėtų dalintis savo džiaugsmais ir rūpesčiais, žiniomis, mintimis bei jausmais nesibaiminant, kad bus užgauliojami dėl savo religinių įsitikimų. Čia rasite į lietuvių kalbą verstų religinių tekstų, straipsnių, islamiškų verdiktų įvairiausiais klausimais. Tai nėra profesionalūs vertimai, tai- geranoriškų sesių ir brolių islame triūsas, tad būkime atlaidūs formai ir griežti turiniui. Jei kilo klausimų perskaičius straipsnį svetainėje, esate kviečiami prisijungti ir padiskutuoti apie tai forume.

Tikimės, kad ši svetainė bei forumas padės skleisti islamą lietuvių tarpe, kad nemusulmonai čia galės atrasti informacijos apie islamo religiją ir ją išpažįstančius lietuvius, jei tokia bus Dievo Valia.

Lai Viešpats veda mus visus teisingu keliu. Amin.