Aameen (sk. Amyn) (Tebūnie taip) – sakoma maldos pabaigoje;

Abaya (sk. Abaja) – suknia, kuri gali būti vilkima lauke, tačiau ir namuose, kad ir priimant svečius;

Abd – tarnas;

Ada – paprotys, įprotis;

Adhab (sk. adab) – islamiškos manieros, etiketas;

Adhan (sk. azan) – šaukimas maldai; Adhan pažymi maldos laiko pradžią;

Ahl al Bait (sk. ahlul beyt) – Pranašo (saws) šeimos nariai, įskaitant žmonas;

Ahl al Kitab – „Knygos žmonės“, žmonės, kuriems buvo apreikšta knyga, t.y. judėjai, krikščionys;

Ahl az Zima – „Apsaugos žmonės“, bendrinis musulmonų valdomame krašte gyvenančių ne musulmonų, turinčių specialų statusą, pavadinimas;

Ajatula – Dievo ženklas (arba neformalus šiitų imamų religinis teisinis titulas);

Akhira (sk. achira) – Anapusybė, Amžinybė;

Akhira (sk. achira) – pomirtinis gyvenimas, Amžinybė;

Alaihi Salam (sk. aleihi salam) (Ramybė Jam) – sakoma, kiekvieną kartą paminėjus bet kurio pranašo vardą;

Alhamdulillah (Šlovė Allah) – sakoma, rodant dėkingumą Allah po kokio nors sėkmingai užbaigto darbo. Kitu atveju – sakoma nusičiaudėjus;

Alim – islamo žinovas;

Allah Azza wa Džal (sk. Allah Aza va Džal) – Allah Galingas ir Didingas;

Allah Hafiz  – te Dievas tave saugo;

Ameer (sk. amyr) – princas, vadovas, valdovas;

Ameer al Mumineen (sk. Amyr al Muminyn) – „Tikinčiųjų valdovas“;

Ansar – pagalbininkai;

Aqeeda (sk. akyda) – įsitikinimas. Vartojamas terminas tikėjimo dalykams įvardyti;

Aqeeda Tahaweeah (sk. akyda tahavyja) – kilęs nuo žodžio Tahawi – imamo, kuris papunkčiui susistemino akydą;

As-salam – taika;

Assalam-u-Alaikum (sk. Asalamu aleikum) (Ramybė tau) – sakoma susitikus kitą musulmoną.

Assalam-u-Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh (sk. Asalamu aleikum va rahmatulahi va barakatu) (Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su tavimi) – sakoma susitikus kitą musulmoną. (Ilgesnė forma)

Astaghfirullah (sk. astafirula) (Atleisk man, Allah) – sakoma, prašant Allah atleidimo už savo nuodėmes;

Audhu billahi mina Sheitani radhim (sk. auzu biliahi mina šeytani radžym) – prašau prieglobsčio pas Allah nuo Šėtono pinklių;

Barak Allahu Feekum (sk. Barak Allahu Fykum) (Tebūnie tau Allah palaiminimas) – atsakymas į anksčiau paminėtus padėkos žodžius;

Baraka – palaima;

Bida – naujovė islame;

Bismillah (sk. bismilia) (Allah vardu) – sakoma, prieš imantis bet kokios veiklos.

Dawa (sk. dava) – kvietimas į islamą;

Dhikr (sk. Zikr) – Allah (swt) prisiminimas;

Djazak Allah Khair (sk. džazak allah kheir) (Tegul Allah tau atlygina geru) – sakoma, dėkojant už ką nors;

Djilbab (sk. džilbab) – tai toks apsiaustas, rūbas, apsivelkamas einant laukan;

Dunya (sk. dunja) – (šis) gyvenimas;

Fard – privaloma;

Fatwa (sk. fatva) – legali nuomonė, išreikšta Alimo, vienu ar kitu islamišku klausimu;

Fi Amanullah (Lai Allah tave saugo) – sakoma atsisveikinant;

Fiqh (sk. fikh) – islamo teisės bei praktikų sąvadas;

Fisabilillah (Tai darau vien tik dėl Allah) – sakoma, duodant labdarą.

Fitna – išbandymas, pagunda, testas;

Hadisas – Pranašo (saws) tradicija, trumpas žodžių bei veiksmų perdavimas;

Hijra (sk. Hidžra)- emigracija;

Hikma – išmintis;

Ibada – garbinimas;

Ilm – žinios, žinojimas;

Iman – tikėjimas;

Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raaji’oon (sk. ina lilahi va ina ileihi radžiūn) (Allah mes priklausome ir pas Jį sugrįšime) – užuojautos žodžiai, sakomi išgirdus apie žmogaus nelaimę arba mirtį.

Insha Allah (sk. Inša Allah) (Jeigu Allah panorės) – sakoma kalbant apie ateities planus;

Iqamah (sk. ikama) – tai kvietimas maldai. Iqamah yra sakoma tuojau pat prieš maldą, kad visi tikintieji stotų eilėn;

Yarhamukallah (sk. jarhamukala) (Tegu Allah tavęs pasigaili) – atsakymas į nusičiaudėjimą;

JazakAllahu Khair (sk. džazak Allahu khair) (Tegu Allah tau atlygina geru) – sakoma dėkojant;

Kafir – netikintysis;

Kiijam (sk. kijam) – malda stovint, paėmus dešinės rankos plaštaka kairės rankos riešą;

La Hawla Wala Quwata Illah Billah (sk. lia haulia va lia kuvata ilia bilia) (Nėra kitos jėgos bei galios, išskyrus Allah) – sakoma tuomet, kada spaudžia bėdos;

Madhab – islamo teisės mokykla;

Masha Allah (Taip, kaip Allah panorėjo) – sakoma, išreiškiant dėkingumą dėl ko nors;

Mu’aahadah (sk. Muahada) – sutartis, paktas;

Mu’aahid (sk. Muahid) – su kuo susitarta; viena sutarties šalių;

Munafiq (sk. munafik) – (religinis) veidmainis;

Namaz = Salat – žodis namaz vartojamas daugelio ne arabiakalbių, šnekančių persiškai, bengali, urdu, pietų slavų, albanų ir turkų kalbomis;

Qadr (sk. Kadr) – likimas;

Qiyam al Layl (sk. Kijam al Leil) – „stovėjimas“ ibadoje naktį. Tai ne tik malda, bet ir dhikr, Korano skaitymas, recitavimas, du’a ir t.t., ir pan.

Qiyamah (sk. Kijama) – prisikėlimas, paprastai islamiškoje terminologijoje vartojama Yaum al Qiyamah (sk. Jaum al Kijama) ir reiškia Prisikėlimo arba Paskutinio Teismo Dieną;

Radi Allah Anha (Lai Allah būna ja patenkintas) – sakoma, paminėjus Pranašo Muhamedo (saws) kompanionių vardą;

Radi Allah Anhu (Lai Allah būna juo patenkintas) – sakoma, paminėjus Pranašo Muhamedo (saws) kompanionų vardą;

Radi Allah Anhum (Lai Allah būna jais patenkintas) – sakoma, kalbant apie Pranašo Muhamedo (saws) kompanionus (daugiskaitos forma).

Rizq (sk. rizk) – Allah (swt) skirtas materialus (ir ne tik) turtas;

Ruku – nusilenkimas iki juosmens, atsiremiant rankomis į kelius;

Sabr – kantrybė;

Sabr – kantrybė;

Sahaba – bičiuliai, dar kitaip vadinami Pranašo (saws) sekėjai, pažinoję jį asmeniškai;

Sal Allahu Aleihi Wa Salam (sntr. Saws) (sk. salalahu aleihi va salam) (lai būna Jam Viešpaties ramybė  ir malonė) – sakoma, kiekvieną kartą paminėjus Pranašo Muhamedo vardą;

Subhana Allah (Šlovė Allah) – sakoma gėrintis Allah ir/arba Jo darbais;

Subhana Allah wa Taala (sntr. swt) (Išaukštintas ir Pašlovintas) – sakoma, minint Allah;

Sura – Korano skyrius;

Tahajud (sk. tahadžiūd) – naktinė malda;

Takbir – kilęs nuo žodžio Akbar – reiškia pasakymą Allahu Akbar.

Takfir – paskelbimas musulmono, esant netikinčiuoju-kafir.

Taqwa (sk. Takva) – dievobaimingumas, Dievo baimė. Artumas su Dievu, kuomet nuolatos sąmoningai suvokiamas Dievo buvimas šalia, Jo visaapimantis žinojimas, kas skatina vykdyti tai, ką Jis liepia bei vengti to, ką Jis draudžia. Tiesioginė žodžio reikšmė arabų kalboje yra „šydas“, islamiška prasme tai šydas, saugantis tikintįjį nuo Allah (swt) pykčio, bei apsaugojimą savęs nuo visokio blogio, pagundų;

Taslim – kilęs nuo žodžio Salam – reiškia pasakymą Assalamu Alleykum maldos pabaigoje;

Tauhid al- Iliahija – monoteizmas Dievybėje (tikėjimas, kad vienintelis Allah (swt) yra vertas garbinimo;

Tauhid ar-Rububija – monoteizmas Viešpatavime (tikejimas, kad egzistuoja vienintelis Viešpats – Allah, visa ko Visagalis Kūrėjas);

Tauhid Asma wa Sifat – monoteizmas, pripažįstant Allah (swt) vardus ir atributus, kuriais Jis pats save apibūdino;

Ulema – islamo žinovai, teologai;

Umma (sk. uma) – (musulmonų) bendruomenė;

Ummahat al muslimin (sk. umahat al muslimyn) (Musulmonų mmotinos) – taip buvo vadinamos Pranašo (saws) žmonos;

Wa alaikum Asalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh (sk. Va aleikum asalam va rahmatulahi va barakatu) Ir tegu su tavimi būna Allah ramybė, gailestingumas ir palaima – atsakymas į prieš tai minėtą islamišką pasisveikinimą. (ilgesnė forma)

Wa aleikum Asalam (sk. Va aleikum asalam) Ir tau ramybė – atsakymas į prieš tai minėtą islamišką pasisveikinimą;

Waswas (sk. Vasvas) – šėtono šnabždesiai;